Stanovy Spolku

Stanovy spolku KOHOUTEK-MH z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek KOHOUTEK-MH z.s. (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Mnichově Hradišti, V Lípách 157.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili rodiče dětí v lokalitě Mnichovo Hradiště k aktivní činnosti při využívání volného času, popularizaci ochrany životního prostředí a pomoc ženám k zrovnoprávnění.

Čl. 3
Základní účely spolku

3.1. Základními účely spolku jsou:

a)      provozování mateřského centra jako prostoru vzájemného setkávání rodičů s dětmi,

b)      nabídka aktivního využití volného času pro rodiče s dětmi,

c)      pomoc matkám se skloubením pracovního a rodinného života,

d)      vzdělávání žen a jejich zrovnoprávnění, udržování profesních znalostí a dovedností pořádáním kurzů a přednášek

e)      zajištění a podpora sportovních, kulturních, vzdělávacích a výchovných akcí,

f)       ekologická výchova a budováním zodpovědného přístupu k přírodě.

3.2. Vedlejšími činností Sdružení je:

a)      mimoškolní výchova a vzdělávání,

b)      poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

3.3. Zisk

Zisk činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a)      praktická činnost ve spolupráci s orgány městského zastupitelstva a jinými subjekty,

b)     organizování volného času dětí a rodičů,

c)      pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

d)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy rodičů a dětí Mnichova Hradiště a okolí.

Čl.  5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

 • Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 • Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 • Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 • Člen spolku má právo zejména:

-účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

-posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

-předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 • Člen spolku je povinen zejména:

-dodržovat stanovy,

-hájit zájmy rodičů a dětí Mnichova Hradiště a okolí

– hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,

-sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 Čl. 7
Orgány spolku

 

 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)      schválila případné změny stanov,

b)     zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)     určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)      stanovila výši členských příspěvků,

f)       schválila rozpočet spolku na příští období,

g)      zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 • Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 • Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
 • Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku

 

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. organizování volného času rodičů a dětí a ochrana přírody a krajiny.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 7.3. 2014
 • Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *